- PCMC Project Online
ระบบสารสนเทศการบริหารงานโครงการภายใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ปีงบประมาณ 2560
- PCMC Project Online
ระบบสารสนเทศการบริหารงานโครงการภายใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ปีงบประมาณ 2559
- PCMC Project Online
ระบบสารสนเทศการบริหารงานโครงการภายใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ปีงบประมาณ 2558
- PCMC Project Online
ระบบสารสนเทศการบริหารงานโครงการภายใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ปีงบประมาณ 2557
- PCMC Project Online
ระบบสารสนเทศการบริหารงานโครงการภายใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ปีงบประมาณ 2556
- PCMC Project Online
ระบบสารสนเทศการบริหารงานโครงการภายใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ปีงบประมาณ 2555

One Page Summary แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชล ประทาน ประจำปีงบประมาณ 2566-2570

แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562-2566 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ 2565)

แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ 2564)

แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563-2566

แผนยุทธศาสตร์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2562-2566 ฉบับปรับปรุง

แผนยุทธศาสตร์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2562-2566

แผนยุทธศาสตร์ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชลประทาน ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ 2560-2562

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชลประทาน ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ 2559-2562