- PCMC Project Online
ระบบสารสนเทศภารบริหารงานโครงการภายใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ปีงบประมาณ 2560
- PCMC Project Online
ระบบสารสนเทศภารบริหารงานโครงการภายใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ปีงบประมาณ 2559
- PCMC Project Online
ระบบสารสนเทศภารบริหารงานโครงการภายใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ปีงบประมาณ 2558
- PCMC Project Online
ระบบสารสนเทศภารบริหารงานโครงการภายใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ปีงบประมาณ 2557
- PCMC Project Online
ระบบสารสนเทศภารบริหารงานโครงการภายใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ปีงบประมาณ 2556
- PCMC Project Online
ระบบสารสนเทศภารบริหารงานโครงการภายใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ปีงบประมาณ 2555

เล่มงบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนจากรัฐ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เล่มงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2566

งบกลาง กรกฏาคม 2560

งบกลาง มิถุนายน 2560

งบกลาง พฤษภาคม 2560

งบกลาง เมษายน 2560

งบกลาง มีนาคม 2560

งบกลาง กุมภาพันธ์ 2560

งบกลาง มกราคม 2560

อนุมัติโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

งบแผ่นดินที่ได้รับอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ 2560