ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ติดต่อ

+662 502 2345

COVID-19

COVID-19

หน่วยแพทย์พระราชทานในโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
หน่วยแพทย์พระราชทานในโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
More..
หน่วยแพทย์พระราชทานในโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ครั้งที่ 40)
หน่วยแพทย์พระราชทานในโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ครั้งที่ 40) วันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม
More..
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ได้นำทีมเวชศาสตร์ฉุกเฉินสอนฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ“การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน CPR
"ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน นำโดย นพ.เอนกชัย ดกพฤกษ์ ได้นำทีมเวชศาสตร์ฉุกเฉินไปสอนฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ“การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน CPR” ให้กับสมาชิกในที่ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566
More..

More..

บริการของเรา

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่พร้อมให้บริการด้วยศักยภาพระดับ Excellent Center

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

พร้อมให้บริการประชาชนในฐานะโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่พร้อมด้วยศักยภาพของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และก้าวสู่โรงพยาบาลที่มีบทบาทของการเป็นองค์กรที่มีการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการค้นคว้าวิจัยด้านการแพทย์ สุขภาพ การฟื้นฟูส่งเสริมสุขอนามัย ฯลฯ

ศูนย์ความเชี่ยวชาญ

4 ศูนย์ความเชี่ยวชาญ ด้วยเทคโนโลยีทีทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Excellent Center

4 ศูนย์ความเชี่ยวชาญ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์ความเชี่ยวชาญโรคจากการหลับ (Sleep Disorders Center)
ศูนย์ความเชี่ยวชาญจอประสาทตา (Retina Center)
ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง (MIS) และการส่องกล้อง (Endoscopy)
ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Joint Replacement Center)

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน พร้อมให้บริการ ศูนย์ความเชี่ยวชาญ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ "เรา" พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อผลของการรักษา เพื่อรอยยิ้ม และสุขภาพที่ดีขึ้น ของชาวจังหวัดนนทบุรีและพิ้นที่ใกล้เคียง

Excellent Center ศูนย์ความเป็นเลิศ

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน พร้อมให้บริการ ศูนย์ความเชี่ยวชาญ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง (Cancer Excellent Center)

ให้บริการตรวจวิเคราะห์และวางแผนการรักษาพร้อมให้บริการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้อย่างเป็นระบบ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเปลี่ยนถ่ายกระจกตา (Corneal Transplantation Excellent Center)

ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีศูนย์เลสิก สามารถรักษาสายตาสั้น ยาว เอียง ด้วยเลเซอร์

ศูนย์ความเชี่ยวชาญโรคจากการหลับ Sleep Disorders center

ให้บริการตรวจรักษาปัญหานอนกรน หยุดหายใจขณะหลับในผู้ป่วยผู้ใหญ่ และเด็ก

วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้องตรวจหู คอ จมูก ชั้น 3 อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น
02 502 2345 ต่อ 4318

ให้บริการตรวจรักษาปัญหาโรคปอดและระบบทางเดินหายใจขณะหลับ

วันอังคาร และ วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น
02 502 2345 ต่อ 4265

ให้บริการตรวจรักษาปัญหานอนกรน และหยุดหายใจขณะหลับในผู้ป่วยเด็ก

วันจันทร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 8 อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น
วันอังคารสัปดาห์ที่ 1 และ 3 เวลา 13.00 - 16.00 น.
คลินิกโรคปอดเด็ก ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 8 อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น
02 502 2345 ต่อ 4800

ให้บริการตรวจรักษาปัญหานอนไม่หลับ หลับไม่สนิท นอนละเมอ ฯลฯ

วันอังคาร และ วันพุธ เวลา 09.00 - 12.00 น.
คลินิกจิตเวช ชั้น 1 อาคาร 80 ปี
02 502 2345 ต่อ 1138

ศูนย์ความเชี่ยวชาญจอประสาทตา Retina Center

ตรวจวิเคราะห์เพื่อการวินิจฉัย ด้วยเครื่องสแกนชั้นจอตา ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมให้บริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคจอประสาทตา

ให้บริการตรวจวิเคราะห์

เพื่อการวินิจฉัยโรคของจอประสาทตา โดยสามารถวิเคราะห์ถึงชั้นจอตาที่มีปัญหา

ให้บริการรักษา

ให้การรักษาโรคเบาหวานจอประสาทตา จอตาเสื่อม จอตาหลุดลอก ด้วยการฉีดยาเข้าตา เลเซอร์ตา และการผ่าตัดจอประสาทตา ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย


วันจันทร์ - ศุกร์ (ในเวลาราชการ)
ห้องตรวจผู้ป่วยนอก OPD EYE ชั้น 3 อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น
02 502 2345 ต่อ 4357

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเปลี่ยนถ่ายกระจกตา
Corneal Transplantation Excellent Center

ตรวจวิเคราะห์โรคทางกระจกตา โดยสามารถวิเคราะห์ได้ถึงระดับเซลล์
สามารถผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายกระจกตา ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดกระจกตา
ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
มีศูนย์เลสิก สามารถรักษาสายตา สั้น ยาว เอียง ด้วยเลเซอร์

วันจันทร์ - ศุกร์ (ในเวลาราชการ)
ห้องตรวจผู้ป่วยนอก OPD EYE ชั้น 3 อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น
02 502 2345 ต่อ 4357

ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง (MIS)
และการส่องกล้อง (Endoscopy)

เทคโนโลยีที่ควบคู่กับความชำนาญ มากกว่าแผลเล็ก เจ็บตัวน้อย คือ ฟื้นตัวเร็ว สิ่งดีๆจากเทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้อง พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อผลของการรักษา และรอยยิ้ม

ผ่าตัดผ่านกล้องทางเดินอาหาร, ไส้เลื่อน ถุงน้ำดี และท่อทางเดินน้ำดี

วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้องตรวจศัลยกรรม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น
02 502 2345 ต่อ 4355 หรือ 4852

การส่องกล้องหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่

วันจันทร์ อังคาร พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น
02 502 2345 ต่อ 4265 หรือ 4266

laparoscopic cholecystectomy : การผ่าตัดถุงน้ำดีโดยใช้กล้อง
laparoscopic colectomy : การผ่าตัดมะเร็งลำใส้ใหญ่ผ่านทางกล้อง
laparoscopic gastrectomy : การผ่าตัดส่องกล้องทางหน้าท้อง
laparoscopic hernia repair

ทุกวัน เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้องตรวจศัลยกรรม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น
02 502 2345 ต่อ 4355 หรือ 4852

Genecological Laparoscopic Surgery : การผ่าตัดมดลูกและรังไข่ผ่านกล้อง

วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้องตรวจนรีเวช ชั้น 8 อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น
02 502 2345 ต่อ 4355

ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
Joint Replacement Center

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์ ให้คำแนะนำ และรักษาโรคข้อเข่า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม แบบเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย และแผลเล็ก
การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่า และข้อสะโพก ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมบางส่วน
การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมแบบวิธีมาตรฐาน

วันอังคาร เวลา 09.00 - 12.00 น.
คลินิกนอกเวลาวันอังคาร และวันศุกร์ เวลา 16.00 - 20.00 น.
ห้องตรวจผู้ป่วยนอก OPD ออร์โธปิดิกส์ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น
02 502 2345 ต่อ 4451

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง
Cancer Excellent Center

ให้บริการตรวจวิเคราะห์และการวางแผนการรักษา พร้อมให้บริการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้อย่างเป็นระบบ

มะเร็งนรีเวช

วันจันทร์ คลินิกเฉพาะทางมะเร็งนรีเวช เวลา 08.00 - 15.00 น.
คลินิกส่องกล้องปากมดลูก เวลา 13.00 - 16.00 น.
ห้องตรวจนรีเวช ชั้น 8 อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น
02 502 2345 ต่อ 4852

เชี่ยวชาญด้านศีรษะ คอ เต้านม

วันพุธ เวลา 08.00 - 12.00 น.
ห้องตรวจผู้ป่วยนอก OPD ศัลยกรรม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น
02 502 2345 ต่อ 4355

มะเร็งลำไส้ และมะเร็งเต้านม

วันจันทร์ และ วันอังคาร เวลา 08.00 - 12.00 น.
ห้องตรวจผู้ป่วยนอก OPD อายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น
02 502 2345 ต่อ 4265

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

วันจันทร์ วันพุธ และ วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 12.00 น.
ห้องตรวจผู้ป่วยนอก OPD อายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น
02 502 2345 ต่อ 4265