ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ติดต่อ

+662 502 2345

COVID-19

COVID-19

กิจกรรมคลินิกสุขใจ
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 กิจกรรมคลินิกสุขใจได้มีการถอดบทเรียนการดูแลบุคลากรที่มีความทุกข์ใจ จากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ซึ่งส่งผลถึงภาวะจิตใจ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด ทำให้เข้าใจความเป็นไปตามความจริงและให้โอกาสตัวเอง บุคลากรได้มุมมองใหม่ที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญโดยการนำหลักการในพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานต่อไป
More..
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ ประเภทปฏิบัติแพทย์ระดับเฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์
"ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ ประเภทปฏิบัติแพทย์ระดับเฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์ จากคณะผู้ตรวจประเมินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยนายแพทย์เอนกชัย ดกพฤกษ์ เป็นผู้แทนเข้ารับมอบหนังสือพร้อมตราสัญลักษณ์แสดงการได้รับอนุมัติ ในวันที่ 7 มีนาคม 2567
More..
หน่วยแพทย์พระราชทานในโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
หน่วยแพทย์พระราชทานในโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
More..

More..

บริการของเรา

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่พร้อมให้บริการด้วยศักยภาพระดับ Excellent Center

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

พร้อมให้บริการประชาชนในฐานะโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่พร้อมด้วยศักยภาพของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และก้าวสู่โรงพยาบาลที่มีบทบาทของการเป็นองค์กรที่มีการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการค้นคว้าวิจัยด้านการแพทย์ สุขภาพ การฟื้นฟูส่งเสริมสุขอนามัย ฯลฯ