ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

1.jpg

ภายในบริเวณได้จัดพื้นที่ประกอบไปด้วย ห้องตรวจแผนกกระดูก ข้อ ห้องใส่เฝือก ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู จุดประสงค์เพื่อการบำบัดรักษาผู้ที่มีปัญหาทางด้านข้อ กระดูก กล้ามเนื้อ และเส้นประสาท เพื่อให้ได้มาตรฐานของการรักษา ซึ่งจะเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย

ขอบเขตการให้บริการ (Scope of Service)

ให้บริการผู้ป่วยในเฉพาะด้านออร์โอปิดิกส์ โดยให้บริการแบบองค์รวม ครอบคลุม 4 มิติ ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามมาตรฐานการดูแลเฉพาะโรค รวมทั้งการเข้าเฝือกแก่ผู้มารับบริการที่ ไม่มีภาวะฉุกเฉินหรือเร่งด่วน ในเวลาราชการ มีการทำงานเป็นทีมเพื่อความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เป็นแหล่งสนับสนุนด้านวิชาการ การวิจัย และให้ความร่วมมือ ในด้านการเรียนการสอน การฝึกอบรมบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเป็นสถานการศึกษาภาคปฏิบัติของแพทย์ใช้ทุน ให้บริการตรวจวินิจฉัย การรักษา ป้องกันความพิการและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยออร์โอปิดิกส์ (โรค หรือ การบาดเจ็บ ของกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น หรือเส้นประสาทส่วนปลาย) ในเขตจังหวัดปริมณฑล และส่งต่อมาจากโรงพยาบาลใกล้เคียง

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์ (Our Facilities & Medical Technologies)

โรคกระดูกและข้อทุกชนิด เช่น กระดูกหัก ข้อเคลื่อนจากอุบัติเหตุ

ข้ออักเสบจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น เก๊าท์ รูมาตอยด์

โรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท

ภาวะความผิดปกติของเท้าในเด็ก

การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง เช่น ข้อเข่า ข้อไหล่

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพกเทียม

ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางกระดูกและข้อ

ภาวะกระดูกพรุน

รับปรึกษาผู้ป่วยจากกลุ่มงานอื่นในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ

ทำหัตถการ เช่น เจาะข้อ ฉีดยาเข้าข้อ และอื่น ๆ

ห้องเฝือก ใส่เฝือก ถอดเฝือก ถอด K - Wire และทำหัตถการ เช่น ใส่ Splint, Sling, Interlocking Sling

เวลาทำการ (ในเวลา) : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

สถานที่ตั้ง : ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4451

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.