ประกาศทุนอุดหนุนวิจัยปี 2562

เวลา: 14.36น.10 มกราคม 2562

- รับสมัครทุนอุดหนุนการทำวิจัย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน >>>> Download

แบบฟอร์มขอทุนอุดหนุนวิจัยประจำปี 2562

เวลา: 14.36น.10 มกราคม 2562

- บันทึกข้อความขอส่งโครงการวิจัยเพื่อรับทุน >>>> Download
- แบบเสนอโครงการวิจัย ปี 2562 (Research Project) >>>> Download
- ประกาศการรับและการจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม >>>> Download
- เอกสารภาคผนวก >>>> Download

วันที่ 7-8 สิงหาคม 2561

เวลา: 8.30น.,7-8 สิงหาคม 2561

สถานที่: ห้องประชุมชลธารวิโรฒ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ, PCMC

การประชุมวิชาการครั้งที่ 3 ประจาปี 2561 “HAPPY HEALTHY MODEL , HHM” ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชลธารวิโรฒ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน >>>> Download Agenda