ประกาศทุนอุดหนุนวิจัยปี 2565

เวลา: 13.22น. 28 กุมภาพันธ์ 2565

- รับสมัครทุนอุดหนุนการทำวิจัย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน >>>> Download


แบบฟอร์มขอทุนอุดหนุนวิจัยประจำปี 2565

เวลา: 10.32น. 19 พฤศจิกายน 2564

- บันทึกข้อความขอส่งโครงการวิจัยเพื่อรับทุน >>>> Download
- แบบเสนอโครงการวิจัย ปี 2565 (Research Project) >>>> Download
- ประกาศการรับและการจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม >>>> Download
- ข้อมูลส่วนบุคคล >>>> Download
- เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 5 >>>> Download

ทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

เวลา: 08.10น. 23 พฤศจิกายน 2564

- ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป >>>> Download
- ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป >>>> Download
- แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (จำนวน 1 ชุด) (อัพเดท วันที่ 3-9-63) >>>> Download

ทุนสนับสนุนค่าสมัครตีพิมพ์, ค่าตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

- ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ 11) การจ่ายค่าสมัครตีพิมพ์ และค่าตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2564 >>>> Download

- แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนค่าสมัครตีพิมพ์, ค่าตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ >>>> Download

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ข้อมูลภาพ เสียง และวีดีโอของผู้ป่วย >>>> Download

- แบบฟอร์มขอให้ทำลายข้อมูลของผู้ป่วย >>>> Download

- หนังสือแสดงเจตนายินยอมให้มีการบันทึกภาพ เสียง หรือวีดีโอ เกี่ยวกับผู้ป่วย >>>> Download

- แนวทางการขอเอกสารคํายินยอมให้บันทึกภาพ เสียง และวีดีโอ >>>> Download

- แบบฟอร์มขอรับบริการแปลภาษา >>>> Download