ขอเชิญชวนนักวิจัยและอาจารย์แพทย์ที่ทำวิจัยทางคลินิก

เวลา: 13.21น. 24 สิงหาคม 2566ลงทะเบียนงานวิจัยทางคลินิกของไทย (Thai Clinical Trials Registry: TCTR)

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้นิยามไว้ว่า “Clinical trials are a type of research that studies new tests and treatments and evaluates their effects on human health outcomes”


ในปัจจุบันการทำงานวิจัยทางคลินิกที่ได้มาตรฐานต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้รวมทั้งสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ นอกเหนือไปจาก การลงทะเบียนการทำวิจัย ใน ClinicalTrials.gov แล้ว ในประเทศไทยยังมี ระบบการลงทะเบียน ที่ชื่อว่า Thai Clinical Trials Registry (TCTR) ซึ่งเป็น การลงทะเบียนด้วยตนเองในระบบ on-line เริ่มขึ้นเมื่อปี พศ. 2552 บริหารโดย Clinical Research Collaboration Network (CRCN) ภายใต้การดูแลของ มูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์ (Medical Research Foundationม ,MRF) และสนับสนุนจาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ประโยชน์ของการลงทะเบียน TCTR เนื่องจาก TCTR ได้รับการรับรองให้เป็น Primary Registries Network จาก International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) ที่ วารสารทั่วโลก*รวมทั้ง องค์การอนามัยโลก(WHO) ยอมรับ ทำให้ผู้วิจัยที่ลงทะเบียนในระบบดังกล่าวมีโอกาสได้รับการตอบรับจากวาสารชั้นนำที่มีมาตรฐานและเป็นที่น่าเชื่อถือ หรือ Impact Factor สูง, quatile (Q) สูง

การลงทะเบียน ใน TCTR เป็นที่ยอมรับว่าได้มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ทั้งนี้ TCTR ได้เป็นสมาชิกของ Primary Registry Network แล้วตั้งแต่ปีพศ. 2556 ซึ่งสามารถค้นเพิ่มเติมได้ที่ https://thaiclinicaltrials.org

ปัจจุบัน การลงทะเบียนงานวิจัยทางคลินิกของไทย (Thai Clinical Trials Registry, TCTR) นั้นมีความพิเศษ คือ นอกเหนือไปจากรับลงทะเบียนงานวิจัยประเภท intervention ยังเปิดรับการลงทะเบียนงานวิจัยชนิด observational study ทั้งนี้ต้องเป็นการทำการวิจัยแบบไปข้างหน้า โดยเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และได้รับการapproved โดยการออกเลขที่รับรองแล้วเท่านั้นท่านจึงสามารถ enroll subject คนแรก เข้าโครงการอย่างไม่ผิดเงื่อนไข ( นับวันที่ทำ consent)

ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนงานวิจัยทางคลินิกของไทย (Thai Clinical Trials Registry, TCTR) เพิ่มเติมตามรายละเอียดในเอกสารแนบ


ประกาศทุนอุดหนุนวิจัยปี 2567

เวลา: 10.32น. 11 กันยายน 2567

- รับสมัครทุนอุดหนุนการทำวิจัย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน >>>> Download


แบบฟอร์มขอทุนอุดหนุนวิจัยประจำปี 2567

เวลา: 10.40น. 11 กันยายน 2567

- บันทึกข้อความขอส่งโครงการวิจัยเพื่อรับทุน >>>> Download
- แบบเสนอโครงการวิจัย ปี 2567 (Research Project) >>>> Download
- ประกาศการรับและการจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม >>>> Download
- ข้อมูลส่วนบุคคล >>>> Download
- เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 5 >>>> Download
- ภาคผนวก 5 (ประเภทของการวิจัย) >>>> Download

งานประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2566

เวลา: 13.21น. 03 กรกฏาคม 2566“การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในทุกช่วงวัย”

Hybrid Conference, 20 – 21 กรกฎาคม 2566 (onsite 100 คน & online 100 คน)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 (จนกว่าที่นั่งจะเต็ม) ที่

หรือ Scan QR Code ในโปสเตอร์ประชุม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานวิชาการและวิจัย โทร. 02-502-2345 ต่อ 3401, 3405 ในวันและเวลาราชการ


ทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

เวลา: 13.03น. 21 กุมภาพันธ์ 2566

- ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป >>>> Download
- เขียนสรุปผลงานวิจัย ส่งแนบกับเอกสารขอทุน และส่งไฟล์ word ทางอีเมล์ researchpcmc@gmail.com >>>> Download
- ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป >>>> Download
- ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป >>>> Download
- แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (จำนวน 1 ชุด) (อัพเดท วันที่ 20-01-2566) >>>> Download

ทุนสนับสนุนค่าสมัครตีพิมพ์, ค่าตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

- ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ 11) การจ่ายค่าสมัครตีพิมพ์ และค่าตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2564 >>>> Download

- แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนค่าสมัครตีพิมพ์, ค่าตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ >>>> Download

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ข้อมูลภาพ เสียง และวีดีโอของผู้ป่วย >>>> Download

- แบบฟอร์มขอให้ทำลายข้อมูลของผู้ป่วย >>>> Download

- หนังสือแสดงเจตนายินยอมให้มีการบันทึกภาพ เสียง หรือวีดีโอ เกี่ยวกับผู้ป่วย >>>> Download

- แนวทางการขอเอกสารคํายินยอมให้บันทึกภาพ เสียง และวีดีโอ >>>> Download

- แบบฟอร์มขอรับบริการแปลภาษา >>>> Download