ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร OD (Organization Development)

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร OD (Organization Development) สื่อสาร สร้างสัมพันธ์ พัฒนาเป็นทีม และรณรงค์ No Gift Policy นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่