ประกาศ เรื่องการทำลายสิ่งส่งตรวจและใบรายงานผลทางพยาธิวิทยากายวิภาค

ประกาศ เรื่องการทำลายสิ่งส่งตรวจและใบรายงานผลทางพยาธิวิทยากายวิภาค
ประกาศ เรื่องการทำลายสิ่งส่งตรวจและใบรายงานผลทางพยาธิวิทยากายวิภาค

         ประกาศทำลายสิ่งส่งตรวจและใบรายงานผลทางพยาธิวิทยากายวิภาค ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2551 – พ.ศ.2561
         หากผู้ป่วยที่ประสงค์ต้องการให้สาขาจัดเก็บแผ่นสไลด์, พาราฟินบล็อก และ ใบรายงานผลตรวจ กรุณาติดต่อสาขาพยาธิวิทยาภายวิภาค ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยปัญญานันทภิกขุ 20 ชั้น หรือ โทร. 02-502-2345 ต่อ 4500 – 4501 ภายใน 30 วัน นับจากวันออกประกาศนี้