งานแสดงกตเวทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2565

งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2565
งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2565