ประกาศทำลายฟิล์มเอกซเรย์ของผู้ป่วยที่มีประวัติเอกซเรย์เกิน 10 ปี

ประกาศทำลายฟิล์มเอกซเรย์ของผู้ป่วยที่มีประวัติเอกซเรย์เกิน 10 ปี
ประกาศทำลายฟิล์มเอกซเรย์ของผู้ป่วยที่มีประวัติเอกซเรย์เกิน 10 ปี

          ประกาศทำลายฟิล์มเอกซเรย์ของผู้ป่วยที่มีประวัติเอกซเรย์เกิน 10 ปี ซึ่งฟิล์มเอกซเรย์ดังกล่าวไม่ได้ประกอบการรักษาแล้ว
          หากผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะรับฟิล์มเอกซเรย์ดังกล่าว สามารถติดต่อรับได้ด้วยตนเองที่ สาขาวิชารังสีวิทยา ชั้น 1 อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น โดยแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-502-2345 ต่อ 4108,4109 โดยติดต่อในวันและเวลาราชการ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 256