-โปรโมชั่นพิเศษ- ทำเลสิกที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

-โปรโมชั่นพิเศษ- ทำเลสิกที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
-โปรโมชั่นพิเศษ- ทำเลสิกที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน