ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ได้นำทีมเวชศาสตร์ฉุกเฉินสอนฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ“การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน CPR”

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ได้นำทีมเวชศาสตร์ฉุกเฉินสอนฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ“การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน CPR”
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ได้นำทีมเวชศาสตร์ฉุกเฉินสอนฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ“การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน CPR”

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน นำโดย นพ.เอนกชัย ดกพฤกษ์ ได้นำทีมเวชศาสตร์ฉุกเฉินไปสอนฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ“การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน CPR” ให้กับสมาชิกในที่ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566