ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนคลองเกลือ

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนคลองเกลือ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนคลองเกลือ

นายแพทย์นล จันทนภาพ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน นำทีมแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนคลองเกลือ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 550 คน โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครปากเกร็ดในการตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ ตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพปากและฟัน