ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จัดงานขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ “ยิ่งให้ ยิ่งได้” ประจำปี 2567

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จัดงานขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ “ยิ่งให้ ยิ่งได้” ประจำปี 2567
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จัดงานขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ “ยิ่งให้ ยิ่งได้” ประจำปี 2567