งานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2566 “Quality and Safety for Well-Being”

งานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2566 “Quality and Safety for Well-Being”
งานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2566 “Quality and Safety for Well-Being”

ผศ.นพ.สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2566 “Quality and Safety for Well-Being” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ฯ

ภายในงานประกอบด้วย บรรยายการขอรับรอง DSC of Rhegmatogenous Retinal Detachment โดยทีมศูนย์ความเป็นเลิศจอตา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, การเสวนาทีมคุณภาพ, การนำเสนอผลงานที่ผ่านการคัดเลือก, บรรยายการดำเนินการ GREEN & CLEAN Hospital ด้านการประหยัดพลังงาน โดยสถาบันโรคทรวงอก และการประกวด “เรื่องเล่าเร้าพลัง”