รับรางวัล Center of Excellence(COE) Bronze “Qualifier” จากสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย

รับรางวัล Center of Excellence(COE) Bronze "Qualifier" จากสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย
รับรางวัล Center of Excellence(COE) Bronze “Qualifier” จากสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับแผนกจ่ายกลาง ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ที่ได้รับรางวัล Center of Excellence(COE) Bronze “Qualifier” จากสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด และ WHO

โดยได้เยี่ยมสำรวจ Quality Improvement Program(QIP) เพื่อประเมินและรับรองระบบคุณภาพของงานการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ หน่วยจ่ายกลางในประเทศไทย

ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน พร้อมด้วยทีมบริหารและบุคลากรได้เข้ารับรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2565 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี