ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ ประเภทปฏิบัติแพทย์ระดับเฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ ประเภทปฏิบัติแพทย์ระดับเฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ ประเภทปฏิบัติแพทย์ระดับเฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ ประเภทปฏิบัติแพทย์ระดับเฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์ จากคณะผู้ตรวจประเมินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยนายแพทย์เอนกชัย ดกพฤกษ์ เป็นผู้แทนเข้ารับมอบหนังสือพร้อมตราสัญลักษณ์แสดงการได้รับอนุมัติ ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ