โครงการผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติ

โครงการผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 256