ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

กุมารเวช

พญ.กนกวรรณ เอี่ยมชาญบรรจง

พญ.กนกวรรณ เอี่ยมชาญบรรจง

กุมารเวช
 • แผนก :
 • กุมารเวช

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
อังคาร - สัปดาห์ที่ 1 13.00 - 16.00
พฤหัสบดี 08.00 - 12.00
พญ.กัลย์สุดา อริยะวัตรกุล

พญ.กัลย์สุดา อริยะวัตรกุล

กุมารเวช
 • แผนก :
 • กุมารเวช

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
อังคาร 08.30 - 12.00
พญ.กิจจาวรรณ เฮงคราวิทย์

พญ.กิจจาวรรณ เฮงคราวิทย์

กุมารเวช
 • แผนก :
 • กุมารเวช

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
พุธ 08.30 - 12.00
พญ.จัญจุรี อัศวุตมางกุร

พญ.จัญจุรี อัศวุตมางกุร

กุมารเวช
 • แผนก :
 • กุมารเวช

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
อังคาร 08.30 - 12.00
อังคาร - สัปดาห์ที่ 2 , 4 13.00 - 16.00
พญ.ชิดชนก ตั้งเจตน์

พญ.ชิดชนก ตั้งเจตน์

กุมารเวช
 • แผนก :
 • กุมารเวช

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 • - กุมารเวช

 • การศึกษา :
 • - แพทยศาสตร์บัณฑิต

 • วุฒิบัตร :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารแพทย์

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารแพทย์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ

วันออกตรวจ

Day Hour
อังคาร 08.30 - 12.00
อังคาร - สัปดาห์ที่ 2 13.00 - 16.00
พญ.ฐาปนี พิพัฒน์กุลชาติ

พญ.ฐาปนี พิพัฒน์กุลชาติ

กุมารเวช
 • แผนก :
 • กุมารเวช

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
จันทร์ 08.30 - 12.00
พญ.ณัชชา เหลืองอาภาพงศ์

พญ.ณัชชา เหลืองอาภาพงศ์

กุมารเวช
 • แผนก :
 • กุมารเวช

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
อังคาร - สัปดาห์ที่ 1 , 3 13.00 - 16.00
พฤหัสบดี 08.30 - 12.00
พญ.เบญจพร ศรีนิธิวัฒน์

พญ.เบญจพร ศรีนิธิวัฒน์

กุมารเวช
 • แผนก :
 • กุมารเวช

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
จันทร์ 13.00 - 16.00
อังคาร - สัปดาห์ที่ 2 , 4 08.30 - 12.00
พุธ - สัปดาห์ที่ 2 13.00 - 16.00
พุธ - สัปดาห์ที่ 4 13.00 - 16.00
ศุกร์ 08.30 - 12.00
พญ.ปุษยบรรพ์ สุวรรณคีรี

พญ.ปุษยบรรพ์ สุวรรณคีรี

กุมารเวช
 • แผนก :
 • กุมารเวช

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
จันทร์ 08.30 - 12.00
อังคาร - สัปดาห์ที่ 1 , 3 13.00 - 16.00
พญ.ผกาพรรณ กิตติโชคชัย

พญ.ผกาพรรณ กิตติโชคชัย

กุมารเวช
 • แผนก :
 • กุมารเวช

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
อังคาร - สัปดาห์ที่ 1 , 3 13.00 - 16.00
ศุกร์ 08.00 - 12.00 13.00 - 16.00
พญ.พชรพรรณ สาริสุต

พญ.พชรพรรณ สาริสุต

กุมารเวช
 • แผนก :
 • กุมารเวช

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
อังคาร - สัปดาห์ที่ 1 , 3 13.00 - 16.00
พุธ 08.00 - 12.00
พญ.ภัทรพร แจ้งหมื่นไวย

พญ.ภัทรพร แจ้งหมื่นไวย

กุมารเวช
 • แผนก :
 • กุมารเวช

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
พฤหัสบดี 08.30 - 12.00
0.jpg

พญ.ภิญญา

กุมารเวช
 • แผนก :
 • กุมารเวช

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
อังคาร - สัปดาห์ที่ 1 , 3 13.00 - 16.00
0.jpg

พญ.สุดารัตน์ จึงไกรสีห์

กุมารเวช
 • แผนก :
 • กุมารเวช

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
จันทร์ 08.30 - 12.00
อังคาร - สัปดาห์ที่ 1 , 3 13.00 - 16.00
ผศ.พญ.สุวิมล ตั้งกิตติถาวร.jpg

ผศ.พญ.สุวิมล ตั้งกิตติถาวร

กุมารเวช
 • แผนก :
 • กุมารเวช

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
พฤหัสบดี 08.30 - 12.00
พญ.อรวินท์ ฦาชา

พญ.อรวินท์ ฦาชา

กุมารเวช
 • แผนก :
 • กุมารเวช

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 • - กุมารเวช

 • การศึกษา :
 • - แพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 • วุฒิบัตร :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน

วันออกตรวจ

Day Hour
อังคาร - สัปดาห์ที่ 1 , 3 13.00 - 16.00
พุธ 08.30 - 12.00
พญ.อัจฉรา วุฒิประสิทธิผล

พญ.อัจฉรา วุฒิประสิทธิผล

กุมารเวช
 • แผนก :
 • กุมารเวช

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 • - กุมารเวช

 • การศึกษา :
 • - ปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Master in Medical Education, University of Dundee, UK

 • วุฒิบัตร :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์โรคไต

วันออกตรวจ

Day Hour
อังคาร - สัปดาห์ที่ 2 , 4 13.00 - 16.00
ศุกร์ 08.30 - 12.00

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.