- PCMC Project Online
ระบบสารสนเทศภารบริหารงานโครงการภายใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ปีงบประมาณ 2560
- PCMC Project Online
ระบบสารสนเทศภารบริหารงานโครงการภายใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ปีงบประมาณ 2559
- PCMC Project Online
ระบบสารสนเทศภารบริหารงานโครงการภายใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ปีงบประมาณ 2558
- PCMC Project Online
ระบบสารสนเทศภารบริหารงานโครงการภายใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ปีงบประมาณ 2557
- PCMC Project Online
ระบบสารสนเทศภารบริหารงานโครงการภายใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ปีงบประมาณ 2556
- PCMC Project Online
ระบบสารสนเทศภารบริหารงานโครงการภายใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ปีงบประมาณ 2555

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ : ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งปัญญา ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (A University Hospital of Wisdom Aspiring for Excellence)
พันธกิจ : 1. การบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน รวมทั้งบริการวิชาการสู่สังคม
             2. การจัดการเรียนการสอนด้านแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาอื่น
             3. การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์ :
             1. ความเป็นเลิศทางการแพทย์
             2. มุ่งสู่โรงพยาบาลคุณธรรม
             3. การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) :
             1. สร้างสุขภาพและสุขภาวะเพื่อความมั่นคงทางการเงิน (Smart Health and Smart Money)
             2. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายอย่างชาญฉลาด (Smart Hospitality and Collaboration)
             3. เพิ่มขีดสมรรถนะองกร์การสู่โรงพยาบาลแห่งปัญญา (Smart Hospital and Smart Head and Smart Hand)
             4. สร้างเสริมคุณธรรม ปลูกศรัทธา ควบคู่สุขภาพกายและใจที่แข็งแรง (Smart Heart and Smart Virtue)
ค่านิยม (Values) :
             P     Performance : ผลงานดี
             C     Care Team : มีทีมเด่น
             M     Management/Merit : เน้นบริหาร
             C     Continuity : ความต่อเนื่องและยั่งยืน
ปรัชญา (Philosophy) : การศึกษาและสุขภาพดี คือ วิถีของเรา (Education and Health are Our Way)
ปณิธาน (Resolution) : จิตอาสา พาบูรณาการ สานสู่ความเป็นเลิศ ก่อเกิดดุลยภาพ

2. แผนภูมิแสดงโครงสร้างหน่วยงาน และอัตรากำลังทั้งหมด

ภาระงานของงานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผนโรงพยาบาลชลประทาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ศึกษาวิเคราะห์วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และโครงการต่าง ๆ ตลอดจนควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้์

1. หน่วยแผนงานและโครงการ
1.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลชลประทานทุกแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
1.2 รวบรวมงานและโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับเข้าแผนปฏิบัติการประจำปี ของโรงพยาบาลชลประทาน
1.3 พิจารณาแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับเข้าแผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1.4 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสาขาวิชา
1.5 สรุปแผนปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นรายปีพร้อมจัดทำรายงาน เผยแพร่
1.6 รวบรวมโครงการและนำเสนองบประมาณเกี่ยวกับงานบริการวิชาการแก่สังคม
1.7 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. หน่วยแผนงานงบประมาณ
2.1 จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสาขาวิชา / หน่วยงาน / กลุ่มงาน
2.2 รวบรวมการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณและเงินรายได้ จำแนกตามแผน / โครงการ ดำเนินการเสนอของบประมาณกลางปีทุกหมวดรายจ่าย
2.3 วิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณ และรายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ
2.4 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย