- PCMC Project Online
ระบบสารสนเทศภารบริหารงานโครงการภายใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ปีงบประมาณ 2560
- PCMC Project Online
ระบบสารสนเทศภารบริหารงานโครงการภายใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ปีงบประมาณ 2559
- PCMC Project Online
ระบบสารสนเทศภารบริหารงานโครงการภายใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ปีงบประมาณ 2558
- PCMC Project Online
ระบบสารสนเทศภารบริหารงานโครงการภายใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ปีงบประมาณ 2557
- PCMC Project Online
ระบบสารสนเทศภารบริหารงานโครงการภายใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ปีงบประมาณ 2556
- PCMC Project Online
ระบบสารสนเทศภารบริหารงานโครงการภายใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ปีงบประมาณ 2555

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ : ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งปัญญา ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (A University Hospital of Wisdom Aspiring for Excellence)
พันธกิจ : สนับสนุน การจัดหา จัดสรรทรัพยากรและสารสนเทศเพื่อให้การบริหารโรงพยาบาลบรรลุวัตถุประสงค์

2. แผนภูมิแสดงโครงสร้างหน่วยงาน และอัตรากำลังทั้งหมด

ภาระงานของงานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผนโรงพยาบาลชลประทาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ศึกษาวิเคราะห์วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และโครงการต่าง ๆ ตลอดจนควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้์

1. หน่วยแผนงานและโครงการ
1.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลชลประทานทุกแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
1.2 รวบรวมงานและโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับเข้าแผนปฏิบัติการประจำปี ของโรงพยาบาลชลประทาน
1.3 พิจารณาแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับเข้าแผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1.4 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสาขาวิชา
1.5 สรุปแผนปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นรายปีพร้อมจัดทำรายงาน เผยแพร่
1.6 รวบรวมโครงการและนำเสนองบประมาณเกี่ยวกับงานบริการวิชาการแก่สังคม
1.7 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. หน่วยแผนงานงบประมาณ
2.1 จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสาขาวิชา / หน่วยงาน / กลุ่มงาน
2.2 รวบรวมการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณและเงินรายได้ จำแนกตามแผน / โครงการ ดำเนินการเสนอของบประมาณกลางปีทุกหมวดรายจ่าย
2.3 วิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณ และรายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ
2.4 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย