โครงการซ้อมแผนและระงับอัคคีภัยร่วมกับหน่วยงาน ประจำปี 2566

โครงการซ้อมแผนและระงับอัคคีภัยร่วมกับหน่วยงาน ประจำปี 2566
โครงการซ้อมแผนและระงับอัคคีภัยร่วมกับหน่วยงาน ประจำปี 2566