งานประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2566

งานประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2566

งานประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 หัวข้อ “การดูแลสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีในทุกช่วงวัย” – วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์
Onsite & Online ลงทะเบียนฟรี Scan QR code (Online รับแค่ 100 ที่นั่งแรก)