ภูมิแพ้โพรงจมูกอักเสบ และโรคหืด หรือหอบหืด

ภูมิแพ้โพรงจมูกอักเสบ และโรคหืด หรือหอบหืด
ภูมิแพ้โพรงจมูกอักเสบ และโรคหืด หรือหอบหืด


PRESS  RELEASE
หน่วยสื่อสารองค์กร  งานบริหารทรัพย์สิน  ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center Srinakharinwirot University
222 หมู่ 1 ต.บางตลาด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120  โทรศัพท์ 02 502-2345 ต่อ 3896