ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์พญ.มัลลิกา เก่งสกุล อ.ประจำ สาขาวิชาสูตินรีเวชกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานฯ

ขอแสดงความยินดี กับ อ.พญ.มัลลิกา เก่งสกุล อ.ประจำ สาขาวิชาสูตินรีเวชกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานฯ
ขอแสดงความยินดี กับ อ.พญ.มัลลิกา เก่งสกุล อ.ประจำ สาขาวิชาสูตินรีเวชกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานฯ