แนวทางในการปฏิบัติกรณีที่สามารถจัดห้องแยกให้ได้ หากมีผู้ที่ต้องกักตัวในบ้าน