ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ขอความร่วมมือ งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี