“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน”

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายสมศักดิ์ ลามอ รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน และทีมผู้บริหาร ร่วมให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมด้วย ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิกด้วยสถานการณ์จำลอง อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝั่งบี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน