คำแนะนำการรับวัคซีนป้องกันโควิด สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป