ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน ปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ อย่างเคร่งครัด

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน ปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ อย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. แจ้งข้อมูลที่เป็นความจริงของอาการป่วย “ห้ามปกปิด” เพื่อการรักษาที่ถูกต้องของโรค
2. ขอให้มีญาติ/ผู้ติดตาม ในการมาเข้ารับบริการได้เพียง 1 ท่านเท่านั้น เพื่อลดความแออัด และการแพร่กระจายของโรค
3. งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี หากจำเป็นขอให้นำเทคโนโลยีมาช่วยแทน เช่น โทรศัพท์ หรือ วิดีโอคอล
ทั้งนี้เพื่อเป็นการระวังป้องกันการติดเชื้อเพิ่มต่อผู้ป่วยและญาติ

ขออภัยในความไม่สะดวก และขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
คณะกรรมการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล