คำแนะนำการปฏิบัติของผู้ที่สัมผัส Case สงสัย/ระหว่างรอผลตรวจ COVID-19 [PUI]