งานประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 การใช้สิทธแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนรพ.ชลประทาน
 การใช้สิทธิบัตรทอง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552
 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 แนวทางปฏิบัติในการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
 บริการที่ไม่ครอบคลุม
 เขตพื้นที่รับผิดชอบประชากร UC โรงพยาบาลชลประทาน ปีงบประมาณ 2552
Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ