การให้บริการในโรงพยาบาล

   คลินิกในโรงพยาบาลชลประทาน

   การให้บริการของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ แบ่งออกเป็น

          บริการผู้ป่วยนอก (คลินิกในเวลาราชการ)
       
  บริการผู้ป่วยใน

   รวมทั้งบริการ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ที่เปิดเพื่อให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง และคลอบคลุมทุกโรค
  • สถานที่ : ตึก 80 ปีปัญญานันทะ และ อาคารผู้ป่วยใหม่ 20 ชั้น
  • วัน เวลาให้บริการ : วันจันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น. , วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.
  • ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-5022345 ต่อ 0
  • การเตรียมตัวก่อนมาโรงพยาบาล

   แผนกที่เปิดให้บริการตรวจรักษา ได้แก่

          1. แผนกอายุรกรรม   
          2. แผนกศัลยกรรมกระดูก   
          3. แผนกศัลยกรรมทั่วไป   
          4. แผนกกุมารเวชกรรม   
          5. แผนกสูติกรรม   
          6. แผนกนรีเวชกรรม   
          7. แผนกจักษุ (ตา)   
          8. แผนกโสต ศอ นาสิก (หู คอ จมูก)   
          9. แผนกตรวจโรคทั่วไป   
        10. ห้องตรวจพิเศษหน่วยหัวใจ   
        11. แผนกจิตเวช   
        12. แผนกทันตกรรม   
        13. แผนกเวชกรรมฟื้นฟู   
        14. แผนกไตเทียม   
        15. แผนกตรวจสุขภาพประจำปี   
        16. ตรวจประกันสังคม   Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ