. :: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ รพ.ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ::

สารคุณภาพ

          KPI Dictionary THIP
          Scoring Guideline ตาม HA Standard 2018 (ฉบับใหม่)
          คู่มือบริหารความเสี่ยง ปี 2561-เพิ่ม 2P Safety
          มาตรฐาน HA (ฉบับใหม่)
          คู่มือการรายงานความเสี่ยง HRMS อย่างง่าย
          คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล (HRMS)
          บัญชีอุบัติการณ์ความเสียงในระบบ HRMS on Cloud
          แบบฟอร์ม Service Profile 2561
          จุดเน้นโรงพยาบาล ปี 2561
          เอกสาร Act to Re-acc
          เอกสาร SPA in Action
          แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง (RM) 2561

Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ