งานเอกสารคุณภาพ
ดาวน์โหลด
รูปแบบสำหรับเอกสารระดับ (PG)
ดาวน์โหลด
รูปแบบสำหรับเอกสารระดับ  (WI)
ดาวน์โหลด
รูปแบบสำหรับเอกสารระดับนโยบาย (QM)
ดาวน์โหลด
ระบบเอกสารคุณภาพ รพ.ชลประทาน

หมายเหตุ กรณีที่คณะกรรมการ/สาขาวิชา/หน่วยงาน/ผู้ได้รับมอบหมาย  ถ่ายสำเนา หรือ download เอกสารคุณภาพ
จาก website หรือ server งานเอกสารคุณภาพ โดยวิธีใดก็ตามและไม่ได้แจ้งคณะกรรมการจัดทำเอกสาร
ระบบคุณภาพก่อนดำเนินการจะถือว่าเอกสารฉบับนั้นไม่ได้เป็นเอกสารคุณภาพที่ควบคุม กรณีมีการแก้ไขหรือยกเลิก
จะไม่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลง

Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ