การบริการคลินิกนอกเวลา

    ตารางการให้บริการคลินิกนอกเวลา

แผนกที่ให้บริการตรวจ
วันที่เปิดให้บริการ / แพทย์ที่ลงตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
 แผนกอายุรกรรม
งดบริการ นพ.พิบูลย์ นพ.พลากร นพ.ปราโมทย์ งดบริการ นพ.พลากร
นพ.ปราโมทย์
 แผนกศัลยกรรมกระดูก
นพ.อุดม นพ.อุดม งดบริการ นพ.จิตติ นพ.อุดม นพ.อุดม
 แผนกศัลยกรรม
งดบริกาาร งดบริการ งดบริกาาร งดบริกาาร งดบริการ งดบริการ
 แผนกกุมารเวชกรรม
พญ.ภัทรพร พญ.อรวินท์ พญ.ภัทรพร พญ.อรวินท์ พญ.กิจจาวรรณ พญ.เบญจพร
 แผนกสูติกรรม
นพ.เทอดภูมิ นพ.เทอดภูมิ นพ.สุรสิทธิ์ นพ.สุรสิทธิ์ นพ.ไชยสิทธิ์ งดบริการ
 แผนกนรีเวชกรรม
นพ.เทอดภูมิ นพ.เทอดภูมิ นพ.สุรสิทธิ์ นพ.สุรสิทธิ์ นพ.ไชยสิทธิ์ งดบริการ
 คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู
งดบริการ พญ. สุพรรณี งดบริการ พญ. โฉมขจี งดบริการ งดบริการ
 ทันตกรรม
ทพ.ญ.ตรีธา
ทพ.วินัย
ทพ.ญ.ศิริรัตน์
*ทพ.วินัย
ทพ.ญ.สุมาลี
ทพ.ญ.ศิรวณี
ทพ.ตรีธา งดบริการ *ทพ.ญ.ศิริรัตน์
ทพ.ญ.ศิรวณี
 กายภาพบำบัด       เปิดให้บริการทุกวัน (ยกเว้น วันเสาร์ / วันอาทิตย์ / วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย)

   หมายเหตุ ห้องตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-5022345 ต่อ 1127, 1129

   1. แผนกอายุรกรรม (ชั้น1 ห้องตรวจ 13)
   2. แผนกศัลยกรรมกระดูก (ชั้น1 ห้องตรวจ 4)
   3. แผนกศัลยกรรม (ชั้น 1 ห้องตรวจ 13)
   4. แผนกกุมารเวชกรรม (ชั้น 2 ห้องตรวจ 23)
   5. แผนกสูติกรรม (ชั้น2 ห้องตรวจ 14)
   6. แผนกนรีเวชกรรม (ชั้น 2 ห้องตรวจ 14)
   7. คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู (ชั้น 1 ห้องตรวจ 8)

Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ