การบริการคลินิกในเวลาราชการ

    ตารางการให้บริการคลินิกในเวลาราชการ

แผนกที่ให้บริการตรวจ
วันที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
 แผนกอายุรกรรม
เปิด เปิด เปิด เปิด เปิด
 แผนกศัลยกรรมกระดูก
เปิด เปิด เปิด เปิด เปิด
 แผนกศัลยกรรมทั่วไป
เปิด เปิด เปิด เปิด เปิด
 แผนกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
X เปิด เปิด X X
 แผนกกุมารเวชกรรม
เปิด เปิด เปิด เปิด เปิด
 แผนกสูติกรรม
เปิด เปิด เปิด เปิด เปิด
 แผนกนรีเวชกรรม
เปิด เปิด เปิด เปิด เปิด
 แผนกตา
เปิด เปิด เปิด เปิด เปิด
 แผนกหู คอ จมูก
เปิด เปิด เปิด เปิด เปิด
 จิตเวช
X เปิด X X X
 ทันตกรรม
เปิด เปิด เปิด เปิด เปิด
 แผนกตรวจโรคทั่วไป
เปิด เปิด เปิด เปิด เปิด
 คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู
X เปิด X เปิด X

   หมายเหตุ

   1. สัญลักษณ์ X = วันที่ปิดให้บริการ, เปิด = วันที่เปิดให้บริการ
   2. เปิดให้บริการบัตร (บัตรตรวจโรคผู้ป่วย)
       วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 05.30 - 11.30 น.
   3. แผนกตรวจโรคทั่วไป เปิดให้บริการตลอดวัน
       เช้า    08.00 - 12.00 น.
       บ่าย   13.00 - 16.00 น.

 

Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ