โครงสร้างการบริหาร
 รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ 2558

 รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ 2557

 รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ 2555

Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ