- PCMC Project Online
ระบบสารสนเทศภารบริหารงานโครงการภายใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ปีงบประมาณ 2560
- PCMC Project Online
ระบบสารสนเทศภารบริหารงานโครงการภายใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ปีงบประมาณ 2559
- PCMC Project Online
ระบบสารสนเทศภารบริหารงานโครงการภายใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ปีงบประมาณ 2558
- PCMC Project Online
ระบบสารสนเทศภารบริหารงานโครงการภายใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ปีงบประมาณ 2557
- PCMC Project Online
ระบบสารสนเทศภารบริหารงานโครงการภายใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ปีงบประมาณ 2556
- PCMC Project Online
ระบบสารสนเทศภารบริหารงานโครงการภายใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ปีงบประมาณ 2555

งบกลาง กรกฏาคม 2560

งบกลาง มิถุนายน 2560

งบกลาง พฤษภาคม 2560

งบกลาง เมษายน 2560

งบกลาง มีนาคม 2560

งบกลาง กุมภาพันธ์ 2560

งบกลาง มกราคม 2560

งบกลาง ธันวาคม 2559

งบกลาง พฤศจิกายน 2559

งบกลาง ตุลาคม 2559

อนุมัติโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

งบแผ่นดินที่ได้รับอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ 2560

อนุมัติโครงการสาขาขาดแคลน

เกณฑ์ราคากลางฯ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี2559 (11 มีนาคม 2559)

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี2559 (สำนักงบประมาณ) (สิงหาคม 2559)

งบกลาง กรกฏาคม 2559

งบกลาง มิถุนายน 2559

งบกลาง พฤษภาคม 2559

งบกลาง เมษายน 2559

งบกลาง กุมภาพันธ์ 2559

งบกลาง มกราคม 2559

งบกลาง ธันวาคม 2558

งบกลาง พฤศจิกายนปี 2558

งบกลาง ตุลาคมปี 2558

เกณฑ์ราคากลางฯ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี 2558 (เพิ่มเติม สิงหาคม)

เกณฑ์ราคากลางฯ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี 2558 (กุมภาพันธ์)

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 (สำนักงบประมาณ) (มีนาคม)

รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติปี 2558

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ปี 2557

ราคามาตฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปี 2557

รายการครุภัณฑ์ที่เสนอขอและได้รับอนุมัติในงบไทยเข้มแข็ง

รายการครุภัณฑ์ที่เสนอขอและได้รับอนุมัติงบผลิตแพทย์เพิ่ม

ครุภัณฑ์การแพทย์ที่หน่วยงานต่างๆขอในคำขอตั้งปีงบประมาณ 2557

ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ (2557)

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ก.พ. 57)

ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ (2556)

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ก.พ. 55)