ข่าวประชาสัมพันธ์
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (3 รายการ) สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 รายการ) สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 รายการ) สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 รายการ) สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2 รายการ) สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครุภัณฑ์ 5 รายการ) สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (รพ.ชลประทาน) (ชั้น1,2,3 และชั้น 4) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (รพ.ชลประทาน) (ชั้น1,2,3 และชั้น 4) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (รพ.ชลประทาน) (ชั้น1,2,3 และชั้น 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (รพ.ชลประทาน) (ชั้น1,2,3 และชั้น 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ซัก อบ รีดเสื้อผ้า และเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (โรงพยาบาลชลประทาน) (ชั้น1,2,3 และ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (โรงพยาบาลชลประทาน) (ชั้น1,2,3 และ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีด เสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (โรงพยาบาลชลประทาน) ครั้งที่ 2 และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 80 ปี ปัญญานันทะ ชั้น 1 และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 80 ปี ปัญญานันทะ ชั้น 1 และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 สอบราคาซื้อตู้อบเด็ก ครั้งที่ 2 และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 TOR และประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ รพ.ชลประทาน และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 สอบราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะชนิดวีดิทัศน์ความละเอียดสูง ครั้งที่ 3 และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 สอบราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 สอบราคาซื้อเครื่องจ่ายก๊าซพร้อมหัวจ่ายขนาด 50 ลิตร และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการฉีดยาเข้าทางเส้นเลือด และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ทางนรีเวช และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (รพ.ชลประทาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะชนิดวิดีทัศน์ความละเอียดสูง ครั้งที่ 2 และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (รพ.ชลประทาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจปากมดลูกระบบวีดีทัศน์ พร้อมโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ของผู้ป่วย และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 สอบราคาซื้อชุดเครื่องจี้ห้ามเลือดตัดเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือด และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์มชนิดเคลื่อนที่ได้ สำหรับการตรวจหลอดเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ครั้งที่ 2 และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาซื้อ ชุดสว่านลมเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ ครั้งที่ 2 และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องปรับความเข้มข้นของอ๊อกซิเจนพร้อมเครื่องสร้างความชื้น ระบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องครบชุด และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศราคาซื้อเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท 4 สี ขนาด 64 นิ้ว และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟันครั้งที่ 3 และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาซื้อชุดกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะชนิดวิดิทัศน์ความละเอียดสูง และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์มชนิดเคลื่อนที่ได้ สำหรับการตรวจหลอดเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาซื้อชุดสว่านลมเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 TOR เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง งานศัลยกรรม สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาซื้อ บันทึกการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์ เครื่องตรวจการเต้นของหัวใจ ชนิดเด็กแฝดและการบีบตัวของมดลูก และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับทารก
และเด็ก ครั้งที่ 2
สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 TOR เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงงานศัลยกรรม สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาซื้อไตเทียม ครั้งที่ 2 สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาซื้อตู้เตรียมยาเคมีบำบัด สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดภาพสำหรับกล้องส่องตรวจทางหู คอ จมูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประมูลขายพัสดุ สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาซื้อตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive maintenance) และการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์ (ครั้งที่ 2) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศจ้างควบคุมงานก่อสร้างหอพักนิสิตและตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับทารกและเด็ก สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบโคมคู่ ครั้งที่ 2 สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  ประกาศสอบราคา ยูนิตทำฟัน ครั้งที่ 2 สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องไตเทียมและตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาด / จ้างเหมาบริการบำรุงเชิงป้องกันสอบเทียมเครื่องมือแพทย์ สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาล และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  สอบราคาด้ามจับสำหรับการสลายเลนส์แบบเข็มสลายต้อบิดซ้าย-ขวาและสลายต้อแบบเข็มเคลื่อนที่ได้หลายทิศทาง และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  ประกาศ TOR ห้อพัก ครั้งที่ 2 สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด โรงพยาบาลชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  TOR การจ้างเหมา ซัก อบ รีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  สอบราคาซื้อชุดรับสัญญาณภาพรังสีระบบดิจิตอลลงบนจอภาพแบบไร้สาย ใช้ในงานทันตกรรม สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  ประกาศ TOR หอพัก สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  ประมูลขายพัสุด สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  สอบราคาซื้อตู้ใส่เครื่องมือสแตนเลส แบบมีมอเตอร์ และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  สอบราคาซื้อเครื่องฝึกการเคลื่อนไหวของแขนและมือ ครั้งที่ 2 และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  ประกาศราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤติ ครั้งที่3 สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  ประมูลขายพัสดุ สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  ประกวดราคาซื้อชุดส่องตรวจและผ่าตัดภายในข้อผ่านกล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า ชนิด 12 ลีด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  ร่างประกาศประกวดครุภัณฑ์ 3 รายการ สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกวดราคาซื้อชุดส่องตรวจและผ่าตัดภายในข้อผ่านกล้องด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 สอบราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวิดีทัศน์ (Video Laryngoscope) ครั้งที่ 2 และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปและผ่าตัดคนอ้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ


Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ