ข่าวประชาสัมพันธ์
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (รพ.ชลประทาน) (ชั้น1,2,3 และชั้น 4) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (รพ.ชลประทาน) (ชั้น1,2,3 และชั้น 4) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (รพ.ชลประทาน) (ชั้น1,2,3 และชั้น 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (รพ.ชลประทาน) (ชั้น1,2,3 และชั้น 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ซัก อบ รีดเสื้อผ้า และเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (โรงพยาบาลชลประทาน) (ชั้น1,2,3 และ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (โรงพยาบาลชลประทาน) (ชั้น1,2,3 และ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีด เสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (โรงพยาบาลชลประทาน) ครั้งที่ 2 และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 80 ปี ปัญญานันทะ ชั้น 1 และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 80 ปี ปัญญานันทะ ชั้น 1 และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 สอบราคาซื้อตู้อบเด็ก ครั้งที่ 2 และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 TOR และประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ รพ.ชลประทาน และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 สอบราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะชนิดวีดิทัศน์ความละเอียดสูง ครั้งที่ 3 และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 สอบราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 สอบราคาซื้อเครื่องจ่ายก๊าซพร้อมหัวจ่ายขนาด 50 ลิตร และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการฉีดยาเข้าทางเส้นเลือด และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ทางนรีเวช และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (รพ.ชลประทาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะชนิดวิดีทัศน์ความละเอียดสูง ครั้งที่ 2 และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (รพ.ชลประทาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจปากมดลูกระบบวีดีทัศน์ พร้อมโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ของผู้ป่วย และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 สอบราคาซื้อชุดเครื่องจี้ห้ามเลือดตัดเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือด และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์มชนิดเคลื่อนที่ได้ สำหรับการตรวจหลอดเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ครั้งที่ 2 และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาซื้อ ชุดสว่านลมเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ ครั้งที่ 2 และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องปรับความเข้มข้นของอ๊อกซิเจนพร้อมเครื่องสร้างความชื้น ระบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องครบชุด และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศราคาซื้อเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท 4 สี ขนาด 64 นิ้ว และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟันครั้งที่ 3 และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาซื้อชุดกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะชนิดวิดิทัศน์ความละเอียดสูง และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์มชนิดเคลื่อนที่ได้ สำหรับการตรวจหลอดเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาซื้อชุดสว่านลมเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 TOR เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง งานศัลยกรรม สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาซื้อ บันทึกการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์ เครื่องตรวจการเต้นของหัวใจ ชนิดเด็กแฝดและการบีบตัวของมดลูก และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับทารก
และเด็ก ครั้งที่ 2
สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 TOR เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงงานศัลยกรรม สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาซื้อไตเทียม ครั้งที่ 2 สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาซื้อตู้เตรียมยาเคมีบำบัด สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดภาพสำหรับกล้องส่องตรวจทางหู คอ จมูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประมูลขายพัสดุ สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาซื้อตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive maintenance) และการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์ (ครั้งที่ 2) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศจ้างควบคุมงานก่อสร้างหอพักนิสิตและตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับทารกและเด็ก สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกาศสอบราคาโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบโคมคู่ ครั้งที่ 2 สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  ประกาศสอบราคา ยูนิตทำฟัน ครั้งที่ 2 สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องไตเทียมและตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาด / จ้างเหมาบริการบำรุงเชิงป้องกันสอบเทียมเครื่องมือแพทย์ สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาล และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  สอบราคาด้ามจับสำหรับการสลายเลนส์แบบเข็มสลายต้อบิดซ้าย-ขวาและสลายต้อแบบเข็มเคลื่อนที่ได้หลายทิศทาง และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  ประกาศ TOR ห้อพัก ครั้งที่ 2 สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด โรงพยาบาลชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  TOR การจ้างเหมา ซัก อบ รีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  สอบราคาซื้อชุดรับสัญญาณภาพรังสีระบบดิจิตอลลงบนจอภาพแบบไร้สาย ใช้ในงานทันตกรรม สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  ประกาศ TOR หอพัก สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  ประมูลขายพัสุด สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  สอบราคาซื้อตู้ใส่เครื่องมือสแตนเลส แบบมีมอเตอร์ และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  สอบราคาซื้อเครื่องฝึกการเคลื่อนไหวของแขนและมือ ครั้งที่ 2 และตารางราคากลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  ประกาศราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤติ ครั้งที่3 สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  ประมูลขายพัสดุ สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  ประกวดราคาซื้อชุดส่องตรวจและผ่าตัดภายในข้อผ่านกล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า ชนิด 12 ลีด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
  ร่างประกาศประกวดครุภัณฑ์ 3 รายการ สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกวดราคาซื้อชุดส่องตรวจและผ่าตัดภายในข้อผ่านกล้องด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 สอบราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวิดีทัศน์ (Video Laryngoscope) ครั้งที่ 2 และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ
 ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปและผ่าตัดคนอ้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ


Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ