ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

ข่าวและกิจกรรม

11.jpg


ขอแสดงความยินดี กับ พว.อิสรีย์ ใสสุวรรณ ในการได้รับรางวัลคนดีศรีวิทยาลัย ประจำปี 2563 ประเภท "อาจารย์พยาบาลพี่เลี้ยงดีเด่น"

ให้ไว้ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.