หน้าแรก ค้นหาประกาศ เข้าสู่ระบบ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) [0]

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [45]

คัดเลือก [0]

เฉพาะเจาะจง [0]

งานจ้างที่ปรึกษา

ประกาศเชิญชวนทั่วไป [0]

คัดเลือก [0]

เฉพาะเจาะจง [0]

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

ประกาศเชิญชวนทั่วไป [0]

คัดเลือก [0]

เฉพาะเจาะจง [0]

ประกวดแบบ [0]

ขายทอดตลาด

ขายทอดตลาด [0]

 


ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2017 PCMC, Design: IT Center- Department