หน้าแรก ค้นหาประกาศ เข้าสู่ระบบ
ลำดับ ประกาศ ประเภท วันที่เริ่มประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ รายละเอียด Download
1 2561 แบบฟอร์ม คำร้องขอทั่วไปสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว. 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
2 2561 แบบฟอร์ม คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล มศว. 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
3 2561 แบบฟอร์ม แบบขอรับทุนการสึกษา (บุตร) มศว. 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
4 2561 แบบฟอร์ม แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
5 2561 แบบฟอร์ม แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส. 1-03 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
6 2561 แบบฟอร์ม แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สำหรับผู้เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03 แล้ว 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
7 2561 แบบฟอร์ม แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน สปส. 6-10 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
8 2561 แบบฟอร์ม แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
9 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอเบิกสวัสดิการ มศว. 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
10 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว. 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
11 2561 แบบฟอร์ม ใบผ่านสิทธิ์กรุงไทย (ขอหนังสือรับรองเงินเดือน) 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
12 2561 แบบฟอร์ม ใบผ่านสิทธิ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ขอหนังสือรับรองเงินเดือน) 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
13 2561 แบบฟอร์ม ใบมอบฉันทะ / มอบอำนาจ 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
14 2561 แบบฟอร์ม ใบลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว. 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
15 2561 แบบฟอร์ม ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
16 2561 แบบฟอร์ม ฟอร์มเปลี่ยนแปลงการสะสมหุ้น 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
17 2561 แบบฟอร์ม หนังสือขอกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการ 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
18 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มขออนุมัติไปประชุม / อบรม / สัมมนา 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
19 2561 แบบฟอร์ม แบบขออนุญาตไปราชการ 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
20 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มยกเลิกการไปประชุม / สัมมนา / อบรม 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
21 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มรายงานการไปประชุม / ดูงาน / อบรม / สัมมนา 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
22 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มการทำขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (รายวัน) 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
23 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มการขอยกเลิกการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (รายวัน) 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
24 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มลาออกพนักงาน (รายวัน) 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
25 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอรายงานสแกนลายนิ้วมือ 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
26 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอยกเว้นการสแกนลายนิ้วมือ / ลืมสแกนลายนิ้วมือ 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
27 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
28 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (พนง.3) 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
29 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
30 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มใบแสดงความจำนงเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
31 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอปรับวุฒิการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
32 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์ม KPI (รายวัน) 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
33 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์ม KPI 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
34 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ 11  ม.ค. 2561 รายละเอียด