หน้าแรก ค้นหาประกาศ เข้าสู่ระบบ
ลำดับ ประกาศ ประเภท วันที่เริ่มประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ รายละเอียด Download
1 2561 แบบฟอร์ม คำร้องขอทั่วไปสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว. 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
2 2561 แบบฟอร์ม คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล มศว. 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
3 2561 แบบฟอร์ม แบบขอรับทุนการสึกษา (บุตร) มศว. 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
4 2561 แบบฟอร์ม แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
5 2561 แบบฟอร์ม แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส. 1-03 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
6 2561 แบบฟอร์ม แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สำหรับผู้เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03 แล้ว 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
7 2561 แบบฟอร์ม แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน สปส. 6-10 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
8 2561 แบบฟอร์ม แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
9 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอเบิกสวัสดิการ มศว. 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
10 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว. 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
11 2561 แบบฟอร์ม ใบผ่านสิทธิ์กรุงไทย (ขอหนังสือรับรองเงินเดือน) 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
12 2561 แบบฟอร์ม ใบผ่านสิทธิ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ขอหนังสือรับรองเงินเดือน) 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
13 2561 แบบฟอร์ม ใบมอบฉันทะ / มอบอำนาจ 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
14 2561 แบบฟอร์ม ใบลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว. 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
15 2561 แบบฟอร์ม ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
16 2561 แบบฟอร์ม ฟอร์มเปลี่ยนแปลงการสะสมหุ้น 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
17 2561 แบบฟอร์ม หนังสือขอกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการ 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
18 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มขออนุมัติไปประชุม / อบรม / สัมมนา 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
19 2561 แบบฟอร์ม แบบขออนุญาตไปราชการ 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
20 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มยกเลิกการไปประชุม / สัมมนา / อบรม 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
21 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มรายงานการไปประชุม / ดูงาน / อบรม / สัมมนา 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
22 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มการทำขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (รายวัน) 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
23 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มการขอยกเลิกการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (รายวัน) 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
24 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มลาออกพนักงาน (รายวัน) 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
25 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอรายงานสแกนลายนิ้วมือ 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
26 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอยกเว้นการสแกนลายนิ้วมือ / ลืมสแกนลายนิ้วมือ 5  มี.ค. 2562 รายละเอียด
27 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
28 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (พนง.3) 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
29 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
30 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มใบแสดงความจำนงเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
31 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอปรับวุฒิการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 8  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
32 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์ม KPI - ปี 2561 พนักงานรายวัน (ปรับปรุงใหม่) 19  มิ.ย. 2561 รายละเอียด
33 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์ม KPI - ปี 2561 รอบ 2.2561(ปรับปรุงใหม่) 19  มิ.ย. 2561 รายละเอียด
34 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ 11  ม.ค. 2561 รายละเอียด
35 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มขออนุมัติลาศึกษาต่อ / อบรมระยะสั้น 5  ก.พ. 2561 รายละเอียด
36 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดความพร้อมแผน 5 ปี 6  ก.พ. 2561 รายละเอียด
37 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์ม - คู่มือการทำแผนภูมิกระบวนการ (Process Charts) 7  พ.ค. 2561 รายละเอียด
38 2561 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (2) 28  มิ.ย. 2561 รายละเอียด
39 2562 แบบฟอร์ม แบบฟอร์ม - ใบ Consult เพื่อการดูแลต่อเนื่อง (สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว) 14  ส.ค. 2561 รายละเอียด
40 2562 แบบฟอร์ม แบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากร (Training Need) ประจำปีงบประมาณ 2562 15  ส.ค. 2561 รายละเอียด
41 2562 แบบฟอร์ม แบบฟอร์ม KPI - ปี 2562 ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) 16  ส.ค. 2561 รายละเอียด
42 2562 แบบฟอร์ม แบบฟอร์ม KPI - ปี 2562 16  ส.ค. 2561 รายละเอียด
43 2562 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มใบเข้าร่วมกิจกรรมงานเกษียณ ปี 2561 6  ก.ย. 2561 รายละเอียด
44 2562 แบบฟอร์ม แบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากร (Training Need) ประจำปีงบประมาณ 2563-2565 14  มิ.ย. 2562 รายละเอียด
45 2562 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรมแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 9  ก.ย. 2562 รายละเอียด
46 2563 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มการสรรหาบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 9  ก.ย. 2562 รายละเอียด
47 2563 แบบฟอร์ม แบบฟอร์ม KPI - ปี 2563 ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) 11  ก.ย. 2562 รายละเอียด
48 2563 แบบฟอร์ม แบบฟอร์ม KPI - ปี 2563 11  ก.ย. 2562 รายละเอียด
49 2563 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มแนวทางการปฏิบัติการต่อระยะเวลาการจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) 2  ต.ค. 2562 รายละเอียด
50 2563 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยและหนังสือรับรองพฤติกรรม 8  พ.ย. 2562 รายละเอียด
51 2563 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 2563 11  ก.พ. 2563 รายละเอียด
52 2563 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน 2563 11  ก.พ. 2563 รายละเอียด
53 2563 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) 3  มี.ค. 2563 รายละเอียด
54 2563 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มเกณฑ์คุณภาพงานเพื่อกำหนดจำนวนกรอบระดับตำแหน่งสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการ 13  มี.ค. 2563 รายละเอียด
55 2563 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มคำขออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน 9  เม.ย. 2563 รายละเอียด
56 2564 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มและหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 25  มิ.ย. 2563 รายละเอียด
57 2564 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มสัญญาการให้บริการทางการแพทย์นอกเวลาราชการ 26  มิ.ย. 2563 รายละเอียด
58 2564 แบบฟอร์ม แบบฟอร์ม KPI - ปี 2564 10  ส.ค. 2563 รายละเอียด