นโยบาย
 
 
 

เป้าหมาย

          เป็นหน่วยสนับสนุนและประสานงานด้านการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพ ตามนโยบายของศูนย์การแพทย์ ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ภายในปี 2558

 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ

           1. พัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นสถาบันฝึกนิสิตแพทย์, แพทย์ประจำบ้าน,แพทย์ชดใช้ทุน, แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ และบุคลากรวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ
          2. บูรณาการให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของทุกสหวิชาชีพ โดยให้ตรงตามพันธกิจและสอดคล้องกับ ทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัย
          3. พัฒนาศักยภาพให้มีความเป็นเลิศด้านแพทยศาสตร์ศึกษาและตำแหน่งวิชาการแก่อาจารย์แพทย์
 
 

คำขวัญ

          ร่วมสร้างจิตสำนึกการเรียนรู้ ทุกย่างก้าว

 
 
 
หน่วยงานแพทยศาสตรศึกษา ตึกอำนวยการ ชั้น 2
โทรศัพท์ : สายตรง 0-2502-2345 ต่อ 1021