พันธกิจ
 
 
  พันธกิจ

          1. สนับสนุนและส่งเสริมระบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          2. สนับสนุนและส่งเสริมระบบการฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะเพื่อต่อยอดเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ

          3. สนับสนุนและส่งเสริมระบบให้มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
          4. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์แพทย์
 
 
 
หน่วยงานแพทยศาสตรศึกษา ตึกอำนวยการ ชั้น 2
โทรศัพท์ : สายตรง 0-2502-2345 ต่อ 1021