ภาพถ่ายกิจกรรมวิชาการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 
   
Interesting Cases in Management of Resistance Pathogen โดย ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
   
Management of MDR Pathogens โดย รศ.พญ.พรรณพิศ สุวรรณกูล
   
การสื่อสารทางการแพทย์ โดย รศ.น.ท.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ
   
 
หน่วยงานแพทยศาสตรศึกษา ตึกอำนวยการ ชั้น 2
โทรศัพท์ : สายตรง 0-2502-2345 ต่อ 1021