ภาพถ่ายกิจกรรมวิชาการโดยแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
 
รูปที่1
รูปที่2
รูปที่3
 
รูปที่4
รูปที่5
 
หน่วยงานแพทยศาสตรศึกษา ตึกอำนวยการ ชั้น 2
โทรศัพท์ : สายตรง 0-2502-2345 ต่อ 1021