ภาพถ่ายกิจกรรม
 
   
กิจกรรมวิชาการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
   
กิจกรรมวิชาการโดยแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
   
นักศึกษาแพทย์ต่างชาติขอศึกษาดู
   
ปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจำปี 2553
   
 
หน่วยงานแพทยศาสตรศึกษา ตึกอำนวยการ ชั้น 2
โทรศัพท์ : สายตรง 0-2502-2345 ต่อ 1021