โครงการกิจกรรมวิชาการ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
   
 
 
หน่วยงานแพทยศาสตรศึกษา ตึกอำนวยการ ชั้น 2
โทรศัพท์ : สายตรง 0-2502-2345 ต่อ 1021