แผนกจิตเวช

   ให้การบำบัดรักษาโรคทางจิตเวชและอาการทั่วไปที่เกี่ยวข้องทางจิตเวช เช่น ภาวะเครียด ปวดศรีษะ ปัญหาการนอน ปัญหาการปรับตัว ปัญหาการเรียน รวมถึง การบำบัดการติดสุราหรือสารเสพติดอื่นๆ ตลอดจนตรวจประเมินความผิดปรกติในการด้านการเรียน พฤติกรรมและสติปัญญาในเด็ก โดยมีรูปแบบการบริการแบบผู้ป่วยนอกและการดูแลติดตามในชุมชน

   มีบริการและให้คำปรึกษา ดังนี้

  • กลุ่มที่ติดแอลกอฮอล์และสารเสพติด
  • สุขภาพจิตโรงเรียน
  • บริการจิตเวชชุมชน
  • บริการสุขภาพจิตในสถานสงเคราะห์
  • ตรวจประเมินทางจิตวิทยา
  • ตรวจประเมินระดับเชาว์ปัญญา
  • วิเคราะห์ทางจิตใจและอารมณ์
  • ตรวจความผิดปรกติทางสมอง
  • ปรึกษาปัญหาทางการเรียน


   เวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
   สถานที่ตั้ง: อาคาร 80 ปีปัญญานันทภิกขุ ชั้น 1
   เบอร์โทรศัพท์: 0-2502-2345
Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ