การเตรียมตัวก่อนมาโรงพยาบาล

   ผู้ป่วยใหม่

   ที่มารับการตรวจครั้งแรก ให้นำบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ

   ผู้ป่วยเก่า

   ที่เคยมาตรวจแล้วให้นำบัตรประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลมาด้วยทุกครั้ง

   ผู้ป่วยที่มีบัตรต่างๆ

   เช่น บัตรสุขภาพ, บัตรประกันสังคม,บัตรทหารผ่านศึก,หรือบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโปรดนำมาด้วยทุกครั้ง

   ผู้ป่วยฉุกเฉินหรืออาการหนัก

   เช่น ได้รับอุบัติเหตุ หรืออาการหนักมาก เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ให้ตรงไปยังห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน อาคาร 80 ปี ชั้น 1 แล้วจึงติดต่อเรื่องบัตร

   เวลาเปิดให้บริการ

   ผู้ป่วยนอก

   เปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น.
   เปิดให้รับบัตรคิว หน้าห้องเวชระเบียน อาคาร 20 ชั้น ชั้น 1,2 ตั้งแต่เวลา 04.30 น.
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ อาคาร 20 ชั้น ชั้น 2 โทร. 0-2502-2345

   ผู้ป่วยใน

   เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน โทร. 0-2502-2345

   ผู้ป่วยคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

   วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 - 20.00 น.
   วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.00 น.Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ