แผนกศัลยกรรมกระดูก

   ภายในบริเวณได้จัดพื้นที่ประกอบไปด้วย ห้องตรวจแผนกกระดูก ข้อ ห้องใส่เฝือก ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู จุดประสงค์เพื่อการบำบัดรักษาผู้ที่มีปัญหาทางด้านข้อ กระดูก กล้ามเนื้อ และเส้นประสาท เพื่อให้ได้มาตรฐานของการรักษา ซึ่งจะเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย

   ให้บริการผู้ป่วยในเฉพาะด้านออร์โอปิดิกส์ โดยให้บริการแบบองค์รวม ครอบคลุม 4 มิติ ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามมาตรฐานการดูแลเฉพาะโรค รวมทั้งการเข้าเฝือกแก่ผู้มารับบริการที่ ไม่มีภาวะฉุกเฉินหรือเร่งด่วน ในเวลาราชการ มีการทำงานเป็นทีมเพื่อความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เป็นแหล่งสนับสนุนด้านวิชาการ การวิจัย และให้ความร่วมมือ ในด้านการเรียนการสอน การฝึกอบรมบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเป็นสถานการศึกษาภาคปฏิบัติของแพทย์ใช้ทุน ให้บริการตรวจวินิจฉัย การรักษา ป้องกันความพิการและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยออร์โอปิดิกส์ (โรค หรือ การบาดเจ็บ ของกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น หรือเส้นประสาทส่วนปลาย) ในเขตจังหวัดปริมณฑล และส่งต่อมาจากโรงพยาบาลใกล้เคียง

   ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์ (Our Facilities & Medical Technologies)

 • โรคกระดูกและข้อทุกชนิด เช่น กระดูกหัก ข้อเคลื่อนจากอุบัติเหตุ
 • ข้ออักเสบจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น เก๊าท์ รูมาตอยด์
 • โรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท
 • ภาวะความผิดปกติของเท้าในเด็ก
 • การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง เช่น ข้อเข่า ข้อไหล่
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพกเทียม
 • ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางกระดูกและข้อ
 • ภาวะกระดูกพรุน
 • รับปรึกษาผู้ป่วยจากกลุ่มงานอื่นในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ
 • ทำหัตถการ เช่น เจาะข้อ ฉีดยาเข้าข้อ และอื่น ๆ
 • ห้องเฝือก ใส่เฝือก ถอดเฝือก ถอด K - Wire และทำหัตถการ เช่น ใส่ Splint, Sling, Interlocking Sling
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน ช่วงเช้า
(เวลา 8.00 - 12.00 น.)
ช่วงบ่าย
(เวลา 13.00 - 16.00 น.)
นอกเวลา
(เวลา 16.00 - 20.00)
จันทร์ นพ.นพพล สิทธิกานต์    
อังคาร นพ.อุดม ตันติพันธุ์พิพัฒน์    
พุธ นพ.หาญพงศ์ ฟักทองพรรณ    
พญ.โฉมขจี สุขอารีย์ชัย (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)    
พฤหัสบดี นพ.จิตติ จันท์สว่าง   นพ.จิตติ จันท์สว่าง
ศุกร์ นพ.บัณฑิต รุ่งนิ่ม พญ.สุพรรณี ปังสุวรรณ (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) นพ.อุดม ตันติพันธุ์พิพัฒน์


สาขา รายชื่อแพทย์
แพทย์ศัลยกรรมกระดูกทั่วไป นพ.นพพล สิทธิกานต์ / นพ.หาญพงศ์ ฟักทองพรรณ
แพทยศัลยกรรมกระดูกด้านข้อสะโพกและข้อเข่า นพ.อุดม ตันติพันธุ์พิพัฒน์ / นพ.จิตติ จันท์สว่าง
แพทย์ศัลยกรรมกระดูกด้านเวชศาสตร์การกีฬา นพ.บัณฑิต รุ่งนิ่ม   เวลาทำการ:
   สถานที่ตั้ง: อาคารผู้ป่วยใหม่ 20 ชั้น ชั้น 4
   เบอร์โทรศัพท์: 0-2502-2345 ต่อ 4451


Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ